U bent hier

Privacy Policy van Zendo 'De Drie Juwelen'

Privacyverklaring Zendo ‘De Drie Juwelen’

Zendo ‘De Drie Juwelen’ staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer KvK 53629469 en is gevestigd op de Hagesteinstraat 10, 5045AM Tilburg, 013-5717114
Zendo ‘De Drie Juwelen’ is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Functionaris gegevensbescherming.
Mariëtte Paravicini di Capelli. Zij is bereikbaar via info@dedriejuwelen.nl of 013-5717114 
 
Inleiding:
Deze verklaring is van toepassing op alle door Zendo ‘De Drie Juwelen’ geleverde producten en diensten en legt ook uit hoe wij gegevens verzamelen, gebruiken, delen en beschermen in relatie tot onze website https://www.dedriejuwelen.nl
Wij verwerken persoonsgegevens op een manier die in overeenstemming is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de “AVG”), de op de AVG gebaseerde uitvoeringswetgeving en de andere op dit moment geldende privacywetgeving. Door het gebruiken van onze website, begrijpt u en gaat u akkoord met het verzamelen en gebruiken van informatie in overeenstemming met dit privacy beleid. Onze Privacy Policy is van toepassing op alle bezoekers, gebruikers en alle anderen die de toegang hebben tot de website.
 
Persoonsgegevens die wij verwerken
Zendo ‘De Drie Juwelen’ verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt. Gegevens die Zendo ‘De Drie Juwelen’ van u nodig heeft of noodzakelijk zijn in het kader van de hieronder omschreven doeleinden en die door Zendo ‘De Drie Juwelen’ in ieder geval en ten minste worden verwerkt, betreffen:
    •    Naam
    •    Adresgegevens (bestaande uit straatnaam + huisnummer + postcode)
    •    Telefoonnummer (mobiel of vast)
    •    E-mailadres
 
Wat voor gegevens verzamelen wij?
 •   Wanneer U een algemene vraag stelt: naam, e-mailadres en eventueel telefoonnummer.
 •   Bij aanmelding voor cursus, training of workshop: naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer.
 •   Bij het bestellen van boeken: naam, afleveradres, e-mailadres en telefoonnummer.
 
Bijzondere persoonsgegevens die wij verwerken
Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens (bijvoorbeeld over uw gezondheid).
Ook wanneer U deze gegevens zelf ongevraagd met ons deelt, wordt deze informatie niet digitaal opgeslagen of extern bewaard op een server.
 
Waarom we gegevens nodig hebben
Als u eenmaal een overeenkomst heeft met Zendo ‘De Drie Juwelen’, dan willen we u goed van dienst zijn. Wij gebruiken uw gegevens voor de volgende doeleinden: 
    •    om U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
    •    om U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
    •    om goederen af te leveren.
    •    om facturen te kunnen verzenden.
    •    als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.
 •    U kunt zichzelf aan- en afmelden voor de nieuwsbrief of Uw gegevens daarvoor zelf wijzigen.
 
Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?
Bij de verwerking van persoonsgegevens is Zendo ‘De Drie Juwelen’ gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving en houdt de ontwikkelingen daarin bij. In dat kader behoudt Zendo ‘De Drie Juwelen’ zich het recht voor wijzigingen door te voeren in dit privacy statement om de tekst aan te laten sluiten bij de laatste stand van zaken, zoals vermeld onderaan deze privacyverklaring.
 
Hoe lang we gegevens bewaren
Zendo ‘De Drie Juwelen’ zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Bewaartermijnen:
    •   Bij bestelling boeken: tot de boeken geleverd zijn.
    •   Bij deelname aan cursus, workshop, training: zolang u deelnemer bent.
    
Hoe gebruiken we verstrekte informatie?
  •  Om met U te kunnen communiceren om een aanmelding of bestelling te bevestigen.
  •   Bijzondere persoonlijke informatie rond gezondheid, die spontaan bij aanmelding schriftelijk,  telefonisch of mondeling wordt verstrekt beschouwen en behandelen wij als strikt vertrouwelijk.
 
Hoe wordt informatie gedeeld?
   •   Uw persoonsgegevens worden nimmer verhuurd, verkocht of gedeeld met derden.
   •   Mocht U bij aanmelding twijfelen of deelname verantwoord is in verband met uw gezondheid dan wordt er met U overlegd. Bijvoorbeeld wanneer U bepaalde medicijnen gebruikt of een therapie elders volgt. Dan kan het voor U van belang zijn, dat er overleg is met betreffende behandelaar. Dit zal echter nooit gebeuren zonder Uw uitdrukkelijke schriftelijke toestemming vooraf.
 
Logfile informatie
Wij verzamelen alleen informatie die uw browser stuurt als u onze website bezoekt wanneer dit noodzakelijk is voor het goed functioneren van de website. Onder het goed functioneren van de website verstaan wij met name het beschermen van de website tegen handelingen die de veiligheid van de website en van uw computer in gevaar kunnen brengen. Dit logbestand kan informatie bevatten zoals uw IP-adres, browser-type, browser-versie, de pagina’s van onze website die u bezoekt, de tijd en datum van uw bezoek.
Cookies
De website van Zendo ‘De Drie Juwelen’ plaatst geen cookies.
 
Beveiliging
Zendo ‘De Drie Juwelen’ hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens. Zendo ‘De Drie Juwelen’ heeft passende technische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking.
Wij gebruiken veiligheidsmaatregelen om te zorgen dat informatie via de website wordt beveiligd. Echter, Zendo ‘De Drie Juwelen’ kan niet verzekeren dat de informatie op de website niet wordt geopend, onthuld, veranderd of vernietigd. U bent te allen tijde verantwoordelijk voor het beheren van de e-mails tussen u en Zendo ‘De Drie Juwelen’. Wij zij niet verantwoordelijk voor de functionaliteit, privacy of veiligheidsmaatregelen van enige andere organisatie.
 
Applicaties, websites en diensten van derden
Wij zijn niet verantwoordelijk voor de praktijken van applicaties, websites of services van derden die gelinkt zijn naar of van onze website, waaronder de informatie of inhoud die bijgaand is. Onze Privacy Policy is niet van toepassing wanneer u een link gebruikt om van onze website naar een andere applicatie, website of service te gaan. Uw gedragingen op een applicatie, website of dienst van een derde, waaronder deze die een link hebben op onze website, zijn onderworpen aan de regels en het beleid van de derde.
 
Privacy van kinderen.
Onze website vraagt niet specifiek en bewust om gegevens van personen jonger dan 16 jaar.  Indien wij erachter komen dat wij persoonlijke gegevens hebben ontvangen van kinderen zonder toestemming van hun ouder of voogd, dan zullen wij stappen ondernemen om deze gegevens te verwijderen van onze servers. Als u vermoedens heeft dat uw kind zonder uw toestemming persoonsgegevens heeft verstrekt aan ons, dan kunt u contact met ons opnemen via info@dedriejuwelen.nl  
Indien u als kind persoonsgegevens achter hebt gelaten op onze site en u deze wilt verwijderen, dan zullen wij ons inspannen om deze gegevens te verwijderen. Als u het vermoeden heeft dat u als kind persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt, kunt u contact met ons opnemen via info@dedriejuwelen.nl
 
Recht op inzage, correcties, recht op bezwaar en recht op dataportabiliteit. Wanneer u inzage wil in uw persoonsgegevens, als u uw gegevens wilt wijzigingen of verwijderen of als u uw persoonsgegevens geheel of gedeeltelijk wilt laten overdragen aan u of aan een derde dan kunt u contact opnemen met Zendo ‘De Drie Juwelen’ door een e-mail te sturen naar info@dedriejuwelen.nl of een brief te sturen naar Zendo ‘De Drie Juwelen’, Hagesteinstraat 10, 5045AM Tilburg. Wanneer u een verzoek tot inzage, correctie, verzet of verwijdering van uw persoonsgegevens doet, zal Mariette Paravicini di Capelli u hierover binnen 5 werkdagen informeren.
 
Wijzigingen
Zendo ‘De Drie Juwelen’ kan van tijd tot tijd deze Privacy Policy aanpassen of updaten. U wordt daarom geadviseerd om deze Privacy Policy regelmatig te raadplegen. Aanpassingen van deze Privacy Policy treden in werking op het moment dat deze zijn gepubliceerd op deze pagina.
Contact
Wanneer u vragen heeft over deze Privacy Policy, dan kunt u contact opnemen met Zendo ‘De Drie Juwelen’ door een e-mail te sturen naar info@dedriejuwelen.nl
Mariëtte Paravicini di Capelli heeft toegang tot persoonsgegevens en is verantwoordelijk voor de verwerking en geheimhouding van die gegevens, voor zover bij wet- of regelgeving niet anders is bepaald. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met haar op.
 
 
Deze privacyverklaring is opgesteld d.d. 24-5-2018.